Privatumo politika

Advokatų profesinė bendrija „G&G ADVOKATAI Gidra Gubavičius ir partneriai“, juridinio asmens kodas 306026688, buveinės adresas Laisvės al. 76-14, LT-44249 Kaunas, jos advokatai ir advokatų padėjėjai (toliau – Bendrija), asmens duomenis (tai yra, duomenis iš kurių gali būti nustatyta asmens tapatybė) tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, kitais teisės aktais ir šia privatumo politika, kuri skelbiama Bendrijos interneto svetainės skiltyje „Privatumo politika“ (https://ggadvokatai.lt/privatumo-politika/).

I. ASMENYS, KURIŲ DUOMENYS TVARKOMI, JŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

1. Bendrija tvarko asmenų, apsilankusių jos interneto svetainėje https://ggadvokatai.lt, nuasmentus asmens duomenis (interneto svetainės lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis), kurie gaunami naudojant slapukus (angl., cookie), tai yra, duomenų rinkinį, kuris išsaugomas interneto svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame išmaniajame įrenginyje. Šie duomenys renkami ir tvarkomi interneto svetainės lankytojų sutikimu, išreiškiamu jungiantis prie interneto svetainės. Šie duomenys renkami ir tvarkomi tikslu užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės veikimą, daugiau sužinoti apie interneto svetainės lankytojų elgesį bei ją tobulinti. Daugiau apie slapukų naudojimą, jų ištrynimą iš interneto svetainės lankytojo kompiuterio ar kito išmaniojo įrenginio nurodoma Bendrijos interneto svetainės skiltyje „Slapukai“ (https://ggadvokatai.lt/slapukai/), kuri yra šios privatumo politikos dalimi.

2. Bendrija tvarko jos klientų, partnerių, tiekėjų ir jų atstovų (pavyzdžiui, darbuotojų), kurie klientų, partnerių, tiekėjų vardu palaikė ar palaiko santykius su Bendrija, taip pat asmenų, su kuriais Bendrijos klientai nurodė turėję ar turintys teisinių santykių, asmens duomenis.

3. Bendrijos klientų asmens duomenys tvarkomi teisinių paslaugų jiems teikimo ir Bendrijos administravimo tikslu (apskaitos, dokumentų saugojimo ir kitų teisės aktuose įtvirtintų taisyklių laikymosi tikslu). Bendrijos klientų asmens duomenys tvarkomi jų sutikimu ir vykdant teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo.

4. Bendrijos partnerių, tiekėjų ir jų darbuotojų, kurie klientų, partnerių, tiekėjų vardu palaikė ar palaiko santykius su Bendrija, asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti su jais sudarytas sutartis, turint teisėtą interesą jas vykdyti, taip pat Bendrijos administravimo tikslu (apskaitos, dokumentų saugojimo ir kitų teisės aktuose įtvirtintų taisyklių laikymosi tikslu), vykdant teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo.

5. Asmenų, su kuriais Bendrijos klientai nurodė turėję ar turintys teisinių santykių, asmens duomenys tvarkomi be jų sutikimo teisinių paslaugų Bendrijos klientams teikimo tikslu, vykdant teisinę prievolę pareikšti, vykdyti arba apginti Bendrijos kliento teisinius reikalavimus ir kitais būdais teikti Bendrijos klientams teisines paslaugas, kurių prieinamumas jiems garantuojamas įstatymų, taip pat Bendrijos administravimo tikslu, jei tokių asmenų asmens duomenų tvarkymas būtinas vykdant teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo.

6. Siekdama apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto jų sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo ar kitokio jų neteisėto tvarkymo, Bendrija naudoja asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones.

II. DUOMENŲ GAVĖJAI

7. Bendrijos tvarkomi asmens duomenys, kiek tai kiekvienu konkrečiu atveju būtina jų tvarkymo tikslu, gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms (pavyzdžiui, teismams teikiant teisines paslaugas Bendrijos klientams), Bendrijos partneriams (pavyzdžiui, specialistams, kurių konsultacinės išvados reikalingos teikiant teisines paslaugas Bendrijos klientams) ir kitiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis yra būtina teikiant teisines paslaugas Bendrijos klientams, taip pat mokesčių administratoriams, Bendrijos apskaitos duomenis kaupiantiems, tvarkantiems ir kitiems asmenims, padedantiems vykdant teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo. Bendrijos tvarkomi asmens duomenys gali būti teikiami ir kitiems asmenims, kai tokių duomenų privalomą teikimą jiems numato teisės aktai, jei tai nėra advokato profesine paslaptimi ir tokių duomenų pateikimu nepažeidžiami Bendrijos kliento paslapties (konfidencialumo) išsaugojimo reikalavimai.

8. Slapukų pagalba surinkti Bendrijos interneto svetainės lankytojų nuasmenti asmens duomenys gali būti teikiami Bendrijos interneto svetainės darbą prižiūrintiems ir interneto svetainės lankytojų elgesį analizuojantiems asmenims.

III. DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

9. Bendrija tvarko tik tokios apimties asmens duomenis, kuri reikalinga jų tvarkymo tikslais. Visi gauti pertekliniai asmens duomenys, kurie nereikalingi jų tvarkymo tikslais, ištrinami nedelsiant po jų gavimo. Tie asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi, tačiau kurių tolesnis tvarkymas nebereikalingas jų tvarkymo tikslais, nedelsiant ištrinami. Bendrija tvarkytus asmens duomenis saugo tik tokiu atveju ir tik tokia apimtimi, kiek tai privalomai numato teisės aktai, tačiau ne ilgiau, kaip 10 metų po atitinkamų asmens duomenų tvarkymo veiksmo. Šiuos nuostatos taikomos šiai atvejais, tačiau jais neapsiribojant:

9.1. Bendrija jos klientų ir jų atstovų, kurie klientų vardu palaikė santykius su Bendrija, asmens duomenis, ir tik tuos, kurie reikalingi teisinių paslaugų klientams teikimui ir Bendrijos administravimui, tvarko tol, kol būtina teikti klientams teisines paslaugas ir vykdyti teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo, tai yra, suteikus klientams teisines paslaugas jų ir jų atstovų asmens duomenys nedelsiant ištrinami, išskyrus tuos, kurie Bendrijos administravimo tikslu privalomi saugoti pagal teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, privalomi saugoti Bendrijos apskaitos dokumentai su juose nurodytais kliento asmens duomenimis, Bendrijai privalomi saugoti kiti dokumentai, kuriuose nurodyti kliento asmens duomenys);

9.2. Bendrija jos partnerių, tiekėjų ir jų atstovų, kurie partnerių, tiekėjų vardu palaikė santykius su Bendrija, asmens duomenis, ir tik tuos, kurie reikalingi vykdyti su jais sudarytas sutartis ir administruoti Bendriją, tvarko tol, kol vykdomos su jais sudarytos sutartys ir būtina vykdyti teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo, tai yra, įvykdžius su partneriais ar tiekėjais sudarytas sutartis, jų ir jų atstovų nedelsiant ištrinami, išskyrus tuos, kurie Bendrijos administravimo tikslu privalomi saugoti pagal teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, privalomi saugoti Bendrijos apskaitos dokumentai su juose nurodytais tiekėjo darbuotojo asmens duomenimis);

9.3. Asmenų, su kuriais Bendrijos klientai nurodė turėję ar turintys teisinių santykių, asmens duomenys, ir tik tie, kurie reikalingi teisinių paslaugų Bendrijos klientams teikimui ir Bendrijos administravimui, tvarkomi tol, kol būtina teikti klientams teisines paslaugas ir vykdyti teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo, tai yra, suteikus klientams teisines paslaugas, tokių asmensų asmens duomenys nedelsiant ištrinami, išskyrus tuos, kurie Bendrijos administravimo tikslu privalomi (jei privalomi) saugoti pagal teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, Bendrijai privalomi saugoti oficialūs su klientu susiję dokumentai, kuriuose nurodyti tokio asmens duomenys).

10. Slapukų pagalba surinkti Bendrijos interneto svetainės lankytojų nuasmenti asmens duomenys saugomi iki kol jie nėra pašalinami Bendrijos interneto svetainės administratoriaus ar paties interneto svetainės lankytojo.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

11. Bendrijos tvarkomų asmens duomenų subjektas (asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrija) turi teisę susipažinti su Bendrijos tvarkomais jo duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, reikalauti ištrinti jo asmens duomenis, juos perkelti, taip pat kitas teises, kurias asmens duomenų subjektams numato teisės aktai.

12. Jei asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto (pavyzdžiui, Bendrijos kliento) sutikimu, tokio sutikimo atšaukimo ar reikalavimo ištrinti asmens duomenis atveju pašalinami visi tokio duomenų subjekto duomenys, išskyrus tuos, kurių tvarkymas būtinas Bendrijos administravimo tikslu (apskaitos, dokumentų saugojimo ir kitų teisės aktuose įtvirtintų taisyklių laikymosi tikslu).

13. Jei asmens duomenys tvarkomi be duomenų subjekto sutikimo, jo reikalavimas ištrinti asmens duomenis Bendrijai privalomas tuo atveju ir tokia apimtimi, jei šių asmens duomenų tvarkymas nebereikalingas vykdyti teisinę prievolę pareikšti, vykdyti arba apginti Bendrijos kliento teisinius reikalavimus ir kitais būdais teikti Bendrijos klientams teisines paslaugas, taip pat vykdant teisės aktuose įtvirtintas prievoles dėl tinkamo Bendrijos administravimo.

14. Bendrijos tvarkomų asmens duomenų subjektas savo teises įgyvendina raštu kreipdamasis į Bendriją el. paštu info@ggadvokatai.lt arba pašto korespomndencija, siunčiama adresu Laisvės al. 76-14, LT-44249 Kaunas. Bendrija privalo asmens duomenų subjektui pateikti atsakymą raštu ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Nesutikdamas su Bendrijos atsakymu asmens duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (el. paštas ada@ada.lt, adresas L.Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius).

15. Bendrijos interneto svetainės lankytojas, nesutinkantis su jo nuasmentų asmens duomenų rinkimu ir tvarkymu slapukų pagalba, apie tai pažymi lankydamasis Bendrijos interneto svetainėje, o jei prieš tai buvo davęs sutikimą dėl slapukų naudojimo – gali juos pašalinti iš savo kompiuterio ar kito išmaniojo įrenginio. Informacija, kaip tai atlikti, pateikiama Bendrijos interneto svetainės skiltyje „Slapukai“ (https://ggadvokatai.lt/slapukai/).

Advokato padėjėjas Dominykas Gidra

Dominykas Gidra advokato padėjėju dirba nuo 2022 m. ir nuolat keldamas kvalifikaciją sėkmingai dirba advokatų komandoje teikdamas teisines paslaugas klientams civilinėse, administracinių nusižengimų bylose ir darbo ginčuose.

Advokatas Albertas Romualdas Gidra

Albertas Romualdas Gidra advokatu dirba nuo 1995 m. ir yra didžiausią teisinio darbo praktiką sukaupęs komandos narys, dalyvavęs daugelyje civilinių ir baudžiamųjų bylų, kuris šiuo metu pagrinde dirba teikdamas teisines konsultacijas klientams ir vertingus praktinius patarimus jaunesniems komandos nariams.

Advokatas Vytenis Gubavičius

Vytenis Gubavičius 3 metus dirbo advokato padėjėju Advokato A.R. Gidros biure, kur įgavo neeilinės patirties iš ilgamečio advokato Alberto Romualdo Gidros, nuo 2005 m. dirbo advokatu Advokatų A.R. Gidros ir V. Gubavičiaus kontoroje ir nuo 2022 m. toliau dirba Advokatų profesinėje bendrijoje „G&G ADVOKATAI Gidra, Gubavičius ir partneriai”.

Šis advokatas teikia teisines paslaugas rengiant įvairius teisinius dokumentus, atstovauja klientus teisiniuose verslo ginčuose, dalyvauja visose civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose, laikydamasis nuostatos, kad advokatas turi išmanyti visas teisės sritis, nes jos viena kitą papildo ir jų išmanymas užtikrina aukščiausios kvalifikacijos kompleksinių teisinių paslaugų teikimą klientams bei užkerta kelią papildomoms teisinėms problemoms kilti ateityje.